ถนน (43%, 40 votes)

ไฟฟ้า (19%, 18 votes)

น้ำประปา (18%, 17 votes)

ไฟฟ้าสาธารณะ (3%, 3 votes)

สวัสดิการประชาชน (5%, 5 votes)

การสื่อสารภายในตำบล (11%, 10 votes)

                    93