ถนน (44%, 37 votes)

ไฟฟ้า (20%, 17 votes)

น้ำประปา (19%, 16 votes)

ไฟฟ้าสาธารณะ (4%, 3 votes)

สวัสดิการประชาชน (5%, 4 votes)

การสื่อสารภายในตำบล (9%, 8 votes)

                    85